Đặng Khôi

Chủ Nhật, 15/04/2018

Theo thần phả thờ Đỗ tướng công (xin xem nguyên văn thần phả tại phần viết về Đỗ Cảnh Thạc trong bài viết này) thì “… sau đó ông đi khắp nơi trong vùng, giao kết với những anh hùng hào kiệt như Đặng Khôi ở ấp Đường, Nguyễn Thanh ở ấp Nguyên, Nguyễn Thuật ở ấp Thiên Phúc, Ngô Quyền ở ấp Thọ …,“…Tháng 6 năm Ất mùi 935, ông nhận được thư của Ngô Quyền mời họp quân đánh Bạch Hạc. Trận này quân ta cũng đại thắng, chém chết tên chủ tướng Lương Ngột tại trận tiền, thu được nhiều lương thảo binh khí, lừa ngựa.  Tháng 10 năm Bính thân 936, ông cất quan đi đánh đồn Đỗ Đồng. Trận này ông chia quân làm 3 đạo tác chiến: Đạo thứ nhất là bộ binh do phó tướng Phan Truật chỉ huy; Đạo thứ hai là đội kỵ binh do tả tướng quân Đặng Khôi chỉ huy tiến theo đường rừng núi vòng xuống rồi đánh thốc ngược lên; Đạo thứ ba là thủy quân do Hữu tướng quân chỉ huy xuôi thuyền theo sông con đánh xuống. Lúc đầu giặc tưởng chỉ có đạo quân bộ nên chúng dốc toàn lực ra uy hiếp quân ta, không ngờ đạo kỵ binh từ Đông Nam đánh lên, thủy quân từ Tây Bắc đánh xuống, quân giặc bị đánh rối loạn hàng ngũ, đội kỵ binh xông vào chém giết, thây chết ngổn ngang. Tên chủ tướng Trương Hoạch đang giao chiến với Đặng Khôi bị ông bắn trúng 1 mũi tên ngã ngựa. Đặng Khôi bồi thêm một giáo kết liễu đời tên xâm lược. Chỉ trong nửa buổi chiều mà trại giặc đã tan tành, quân ta đại thắng, thu nhiều chiến lợi phẩm. Ông xuất kho khao thưởng ba quân, nhân dân phấn khởi mở hội ăn mừng 3 ngày. Từ đó suốt một dải từ Trấn Sơn đến Trấn Đông Bộ không còn bóng một tên xâm lược, nhân dân một lòng quy phục dưới cờ ..”.

Cũng theo thần phả thì sau khi lên ngôi, Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập xuống chiếu phong thưởng cho các công thần, trong đó Đặng Khôi làm Chỉ huy sứ thống lĩnh quân bộ.

Nhân vật thời 12 sứ quân (Phan Bá Lương)

Danh sách cũ hơn