Trang chủDanh nhân – nhân vật lịch sửLạc tướng Đặng Phúc Hồng

Lạc tướng Đặng Phúc Hồng

Thứ Sáu, 26/07/2013

Năm 16 tuổi Ngài đã thuộc làu kinh sử, võ nghệ cao cường, thao lược, lắm tài. Năm 35 tuổi Ngài kết duyên với Nguyễn Bằng Thị và được Vua Hùng phong cho tước Vũ Đà Lan.

Vợ chồng cụ Đặng Vị và cụ bà Đoàn Thị Vượng ở trang Mạc Xá (Lương Xá) huyện Chương Đức, sống vào cuối thời Hùng Duệ Vương thứ 18, sinh được người con trai đặt tên là Đặng Phúc Hồng. Ngài sinh ngày 8 tháng Giêng, tướng mạo tuấn tú, thông minh

Năm 16 tuổi Ngài đã thuộc làu kinh sử, võ nghệ cao cường, thao lược, lắm tài. Năm 35 tuổi Ngài kết duyên với Nguyễn Bằng Thị và được Vua Hùng phong cho tước Vũ Đà Lan.

Lấy cớ không lấy được Mị Nương, nhà Thục đem quân sang đánh, nhưng Hùng Vương có nhiều quân khoẻ, tướng tài như Đặng Phúc Hồng..... nên nhiều lần chúng đều bị thua. Hùng Vương bảo Thục rằng: Ta có sức mạnh của thần, nhà ngươi không sợ ư?

Đặng Phúc Hồng được phong Lạc Tướng cùng Tản Viên đem quân đến Bộ Dương (nay là Hải Dương) dàn quân trong rừng mai phục, sang ngày thứ 3 thì quân Thục kéo đến bị đánh úp, phủ đầu. Quân Thục bị giết nhiều, thua trận bỏ chạy. Chúng ngoan cố, lại kéo quân sang đánh nhiều trận, đến trận cuối cùng Tản Viên được linh ứng truyền phép Ma Lôi công nên đã giết được tướng Thục Nga Giáp Nhân.

Nhưng vào những năm cuối đời, Hùng Duệ Vương sa đà tửu sắc, bỏ việc quân không phòng bị, cuối cùng bị quân Thục cướp ngôi. Từ đó Thục vương đổi quốc hiệu là Âu Lạc. Thục An Dương Vương tồn tại được 50 năm ( 257 - 208 TCN).

Lạc Tướng Đặng Phúc Hồng và hai cụ Đặng Vị còn vang vọng mãi ngàn năm trong nhân dân An Chư, Đồng Quan, Gia Lộc, Hải Dương. Làng Mạc Xá thì tự hào có người con quê hương.

Danh sách mới hơn