Trang chủDanh nhân – nhân vật lịch sửTiến sĩ Thượng thư Đặng Đề (1526 - ?)

Tiến sĩ Thượng thư Đặng Đề (1526 - ?)

Thứ Năm, 25/07/2013

Đỗ tiến sĩ, làm quan triều Mạc, đi sứ về được thăng thượng thư, tước bá. Nổi tiếng học rộng, thơ hay.

Bách khoa toàn thư Việt Nam

Hiệu Tùng Pha (1526 - ?), nhà thơ Việt Nam.

Quê huyện Thanh Miện, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay thuộc tỉnh Hải Dương).

Đỗ tiến sĩ, làm quan triều Mạc, đi sứ về được thăng thượng thư, tước bá. Nổi tiếng học rộng, thơ hay. Tác phẩm "Tùng Pha thi tập" nay đã mất, là một tập thơ làm khi đi sứ. Hiện còn hơn 40 bài thơ chép trong "Toàn Việt thi lục" của Lê Quý Đôn, trong đó có một thiên ngũ ngôn luật thi, gồm 178 câu. Thơ đi sứ hầu hết là những bài hàm chứa nỗi cảm hoài nhớ nước, thương nhà, miêu tả phong cảnh trên đường đi, cảm hứng mới mẻ. Thơ điển nhã, dùng nhiều điển cố.

Danh sách mới hơn