Trang chủHoạt động dòng họNghị quyết Hội nghị Hội đồng họ Đặng Việt Nam lần thứ nhất

Nghị quyết Hội nghị Hội đồng họ Đặng Việt Nam lần thứ nhất

Thứ Sáu, 28/07/2017

HỘI ĐỒNG

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

_________________________

Số: 01/NQ-HĐVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

 

Bình Định, ngày 03 tháng 6 năm 2017

  

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

---------------------

 

Hội nghị Hội đồng họ Đặng Việt Nam khóa IV lần thứ nhất tiến hành vào hồi 16h00, ngày 03 tháng 6 năm 2017 tại Đền thờ Đặng tộc Miền Trung – Thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trước đó, Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Đặng Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã hiệp thương chọn cử 83 vị vào Hội đồng họ Đặng Việt Nam khóa IV.

 

HỘI NGHỊ QUYẾT NGHỊ

 

1. Giới thiệu và bầu cử Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Thường trực Hội đồng HĐVN khóa IV là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội đồng HĐVN giữa hai kỳ Hội nghị Hội đồng HĐVN.

+ Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam khóa IV có 19 ủy viên; các chức danh chủ chốt được bầu cử với số đại biểu tín nhiệm 100% như sau:

- Chủ tịch Hội đồng: Ông Đặng Văn Thử;

- Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách hoạt động họ Đặng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung: Ông Đặng Văn Hường;

- Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động họ Đặng các tỉnh, thành phố khu vực   miền Bắc: Ông Đặng Ngọc Oanh;

- Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động họ Đặng các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên: Ông Đặng Quốc Dũng;

- Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động họ Đặng các tỉnh, thành phố khu vực   miền Nam: Ông Đặng Hồng;

- Tổng Thư ký Hội đồng: Ông Đặng Hồng Sơn;

- Các ủy viên Thường trực khác : (có danh sách kèm theo).

 2. Biểu quyết thành lập các Ban chức năng và Văn phòng Hội đồng; biểu quyết tín nhiệm 100% đối với các chức danh Trưởng/Phó các Ban chức năng; các Phó Tổng Thư ký và Chánh/Phó Văn phòng Hội đồng. Các Ban chức năng bao gồm:

+ Ban Tổ chức - Kiểm tra;

+ Ban Gia phả - Nghi lễ;

+ Ban Kinh tế - Đối ngoại;

+ Ban Thông tin - Văn hóa;

+ Ban Khuyến học;

+ Văn phòng Hội đồng.

(có danh sách kèm theo)

3. Biểu quyết thông qua đề xuất của Thường trực Hội đồng về việc thành lập Hội đồng Tư vấn họ Đặng Việt Nam với bộ máy tổ chức gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

(có danh sách kèm theo)

4. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng họ Đặng Việt Nam khóa IV, giao cho Thường trực Hội đồng hoàn thiện và ban hành ngay sau Hội nghị để áp dụng thực hiện.

5. Thông qua các nội dung sau để trình Đại hội toàn quốc quyết định tại phiên chính thức:

+ Tộc ước họ Đặng Việt Nam;

+ Mẫu Huy hiệu họ Đặng Việt Nam;

+ Bài hát truyền thống của họ Đặng Việt Nam.

6. Thông qua việc đề nghị Đại hội toàn quốc biểu quyết đổi tên tổ chức Đặng tộc Việt Nam thành HỌ ĐẶNG VIỆT NAM với bộ máy tổ chức 4 cấp như sau:

+ Hội đồng họ Đặng Việt Nam;

+ Hội đồng họ Đặng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

+ Hội đồng họ Đặng cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

+ Hội đồng họ Đặng các chi họ, nhà thờ, đền thờ, từ đường ở cơ sở.

7. Thông qua 7 chỉ tiêu chính của nhiệm kỳ IV đề nghị Đại hội toàn quốc  biểu quyết như sau: 

+ Phấn đấu hằng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động giáo dục truyền thống tập trung cấp toàn quốc. Các tỉnh, thành phố, nhà thờ trong cả nước thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống của cấp mình.

+ Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các gia đình họ Đặng trong cả nước phấn đấu đạt tiêu chuẩn “Gia đình Văn hóa”.

+ Phấn đấu biên tập và xuất bản được tập san/ấn phẩm của Họ Đặng Việt Nam, tiến đến xây dựng được trang tin điện tử (Website họ Đặng Việt Nam) để giới thiệu và quảng bá  hoạt động của dòng họ.

+ Phấn đấu trong nhiệm kỳ phải thực hiện cho được việc củng cố, kiện toàn các tổ chức dòng họ tại các tỉnh, thành phố đã có hoạt động họ tộc hoặc có Ban liên lạc họ Đặng.

+ Phối hợp với Hội đồng Gia tộc họ Đặng Việt Nam xây dựng Đề án để thực hiện việc thống nhất hai tổ chức theo đúng tinh thần Thông báo chung Lương Xá.

+ Thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ An Sinh Họ Đặng các cấp. Phấn đấu mỗi năm nguồn quỹ cấp toàn quốc, cấp tỉnh/thành phố và cơ sở đều được duy trì và bổ sung thường xuyên.

+ Phấn đấu hằng năm, mỗi gia đình trong dòng họ Đặng đều làm được các việc từ thiện, giúp đỡ các gia đình hoặc cá nhân có hoàn cảnh khó khăn; tham gia đóng góp vào Quỹ An Sinh Họ Đặng các cấp.

Hội nghị Hội đồng họ Đặng Việt Nam lần thứ nhất kêu gọi bà con họ Đặng cả nước tiếp tục phát huy truyền thống của tổ tiên, đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nghị quyết này được phổ biến đến các ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam khóa IV và Hội đồng họ Đặng các tỉnh, thành phố.

Nơi nhận:

- Hội đồng họ Đặng các tỉnh/thành phố;

- Các Ủy viên Hội đồng HĐVN khóa IV;

- Các ban chuyên môn thuộc Hội đồng;

- Lưu Văn phòng.

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đặng Văn Thử

 

Danh sách mới hơn
Danh sách cũ hơn