Trang chủHoạt động dòng họBộ máy tổ chức của các Hội đồng tư vấn, các Ban chức năng và Văn phòng Hội đồng họ Đặng Việt Nam khoá IV, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Bộ máy tổ chức của các Hội đồng tư vấn, các Ban chức năng và Văn phòng Hội đồng họ Đặng Việt Nam khoá IV, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thứ Sáu, 28/07/2017

BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN, CÁC BAN CHỨC NĂNG

VÀ VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐVN ngày 03/6/2017)

--------------------

 

1. Hội đồng Tư vấn:

+ Chủ tịch:

Ông Đặng Văn Ngữ; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi.

+ Các Phó Chủ tịch:

- Ông Đặng Trọng Hải; Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam, Trưởng Ban Liên lạc họ Đặng thành phố Vinh, Nghệ An.

- Ông Đặng Văn Chủng; Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam,  Trưởng tộc họ Đặng làng Thành Thị, Hà Nam.

- Ông Đặng Văn Tuồng; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, dòng Đặng Văn, Non Nước, Đà Nẵng.

- Ông Đặng Minh Thống; Trưởng tộc họ Đặng nhà thờ Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

+ Các Ủy viên:

- Ông Đặng Bình; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Đặng Tp Hồ Chí Minh.

- Ông Đặng Kim Thanh; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, Trưởng tộc Nhà thờ họ Đặng Bàu Cát, Thành phố HCM.

- Ông Đặng Hành; Phó Chủ tịch họ Đặng thành phố HCM.

 (Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam sẽ quyết định bổ sung thêm cơ cấu nhân sự của Hội đồng Tư vấn trong các kỳ Hội nghị tiếp theo)

2. Ban Tổ chức – Kiểm tra:

+ Ông Đặng Việt Cường; Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam – Trưởng Ban.

+ Ông Đặng Văn Mỹ, Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi – Phó Trưởng Ban.

(Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam sẽ quyết định bổ sung thêm cơ cấu nhân sự của Ban Tổ chức – Kiểm tra trong các kỳ Hội nghị tiếp theo)

3. Ban Gia phả - Nghi lễ:

+ Ông Đặng Đình Cừ; Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam – Trưởng Ban.

+ Ông Đặng Quốc Văn; Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam – Phó Trưởng Ban.

+ Ông Đặng Đình Phương; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi – Phó Trưởng Ban.

+ Ông Đặng Văn Tuồng - Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, dòng Đặng Văn, Non Nước, Đà Nẵng – Phó Trưởng Ban.

(Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam sẽ quyết định bổ sung thêm cơ cấu nhân sự của Ban Gia phả - Nghi lễ trong các kỳ Hội nghị tiếp theo)

4. Ban Khuyến học:

+ GS Đặng Lương Mô; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam – Trưởng Ban.

+ GS Đặng Đình Viên; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam – Phó Trưởng Ban.

+ Ông Đặng Thế Thiêng; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam – Phó Trưởng Ban.

+ Ông Đặng Quốc Hòe; Thường trực Hội đồng họ Đặng thành phố Đà Nẵng – Phó Trưởng Ban.

(Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam sẽ quyết định bổ sung thêm cơ cấu nhân sự của Ban Khuyến học trong các kỳ Hội nghị tiếp theo)

5. Ban Thông tin – Văn hóa:

+ Ông Đặng Xuân Ngọc; Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam – Trưởng Ban.

+ Bà Đặng Trần Cẩm Vân; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, Chủ nhiệm CLB thanh niên họ Đặng thành phố HCM – Phó Trưởng Ban.

+ Ông Đặng Ngọc Thăng; họ Đặng Tp. HCM – Phó Trưởng Ban.

+ Ông Đặng Trung Hội; họ Đặng Tp. Đà Nẵng – Phó Trưởng Ban.

(Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam sẽ quyết định bổ sung thêm cơ cấu nhân sự của Ban Thông tin – Văn hóa trong các kỳ Hội nghị tiếp theo)

6. Ban Kinh tế - Đối ngoại:

+ Ông Đặng Vĩnh An; Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam – Trưởng Ban.

+ Ông Đặng Đức Nghĩa; Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam – Phó Trưởng Ban.

+ Ông Đặng Xuân Lũy; Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam – Phó Trưởng Ban.

+ Ông Đặng Văn Lô; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam - Ủy viên.

+ Ông Đặng Ngọc Chung; họ Đặng Lâm Đồng - Ủy viên.

+ Ông Đặng Hữu Trí; Hội đồng họ Đặng tỉnh Gia Lai - Ủy viên.

(Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam sẽ quyết định bổ sung thêm cơ cấu nhân sự của Ban Kinh tế - Đối ngoại trong các kỳ Hội nghị tiếp theo)

7. Văn phòng Hội đồng:

+ Ông Đặng Xuân Cảnh; Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam – Chánh Văn phòng.

+ Ông Đặng Văn Mẫn; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, Thường trực Hội đồng họ Đặng tỉnh Bình Định - Phó Chánh Văn phòng.

+ Ông Đặng Trần Trí; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, Thường trực Hội đồng họ Đặng tỉnh Bình Định - Phó Chánh Văn phòng.

+ Bà Đặng Hà Thanh; CLB Thanh niên họ Đặng TP. HCM - Ủy viên Văn phòng, phụ trách phía Nam.

+ Bà Đặng Thị Mai Hương; họ Đặng Hải Phòng - Ủy viên Văn phòng, phụ trách phía Bắc.

+ Ông Đặng Đình Huy; họ Đặng Gia Lai - Ủy viên Văn phòng, phụ trách Tây Nguyên.

8. Các Phó Tổng thư ký:

+ Ông Đặng Đức Dũng; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam – Tổng thư ký Hội đồng họ Đặng Tp. HCM.

+ Ông Đặng Văn Cả; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Đặng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

(Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam sẽ quyết định bổ sung thêm cơ cấu nhân sự Phó Tổng Thư ký và Ủy viên Thư ký trong các kỳ Hội nghị tiếp theo)

-------------------

 

Danh sách mới hơn
Danh sách cũ hơn