Trang chủHoạt động dòng họNghị quyết Hội nghị Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam Khóa IV, lần thứ 1 (mở rộng)

Nghị quyết Hội nghị Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam Khóa IV, lần thứ 1 (mở rộng)

Thứ Năm, 28/09/2017

Ngày 08 tháng 9 năm 2017, Thường trực Hội đồng họ Đặng (HĐHĐ) Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tiến hành Hội nghị lần thứ 1 (mở rộng) tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

HỘI ĐỒNG

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/NQ-HĐVN

 

       Pleiku, ngày 08 tháng 9 năm 2017  

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam

Khóa IV, lần thứ 1 (mở rộng)

 

Ngày 08 tháng 9 năm 2017, Thường trực Hội đồng họ Đặng (HĐHĐ) Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tiến hành Hội nghị lần thứ 1 (mở rộng) tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tham dự có các Ủy viên Thường trực HĐHĐ Việt Nam, một số Ủy viên Hội đồng và lãnh đạo chủ chốt, đại diện họ Đặng 17 tỉnh, thành phố, chi tộc và nhà thờ lớn trong toàn quốc.

Chủ trì Hội nghị gồm các ông:

+ Ông Đặng Văn Thử - Chủ tịch Hội đồng họ Đặng Việt Nam;

+ Ông Đặng Văn Hường - Phó Chủ tịch Thường trực HĐHĐ Việt Nam;

+ Ông Đặng Hồng Sơn - UV Thường trực, Tổng Thư ký HĐHĐ Việt Nam.

Thư ký:

+ Ông Đặng Đức Dũng – Phó Tổng Thư ký HĐHĐ Việt Nam.

Sau khi nghe các báo cáo của Thường trực và các Ban chức năng, Hội nghị đã thảo luận tập trung và thống nhất;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Thường trực về tình hình và kết quả hoạt động của Hội đồng họ Đặng Việt Nam và việc triển khai thực hiện kế hoạch công việc của Hội đồng họ Đặng các tỉnh, thành phố, nhà thờ trong cả nước từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ IV đến nay. Thống nhất chương trình hoạt động của Hội đồng và Thường trực Hội đồng từ nay đến hết năm 2017.

Từ sau Đại hội toàn quốc đến nay, Hội đồng họ Đặng Việt Nam đã chỉ đạo và hướng dẫn Hội đồng họ Đặng các tỉnh, thành phố tập trung tuyên truyền để bà con họ Đặng hiểu rõ tình hình họ tộc, tăng cường công tác xây dựng tổ chức và kết nối bà con họ Đặng. Thường trực đã trực tiếp chỉ đạo và hỗ  trợ thành lập, ra mắt Hội đồng họ Đặng các tỉnh, thành phố Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long, Phú Quốc, Bình Dương, Khánh Hoà, Hà Nam, Thái Bình và chỉ đạo Đại hội họ Đặng tỉnh Gia Lai lần thứ II.

Tiến trình hợp nhất hai tổ chức Hội đồng họ Đặng Việt Nam và Hội đồng gia tộc họ Đặng Việt Nam được tiến hành theo đúng tinh thần của Thông báo chung Lương Xá ngày 24/3/2017 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Đặng lần thứ IV. Hai phía đã có các cuộc gặp mặt, trao đổi công việc ở cấp Tổng Thư ký và tham dự các sự kiện quan trọng của Hội đồng Gia tộc họ Đặng Việt Nam và Hội đồng họ Đặng Việt Nam.

Các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ trong họ tộc cũng được đẩy mạnh. Quỹ tương trợ dòng họ đã được hình thành và bước đầu hoạt động có hiệu quả. Các đợt công tác kết nối dòng họ được tổ chức gắn liền với hoạt động tương trợ, từ thiện đã tạo nên tiếng vang cũng như uy tín trong lời nói và hành động của lãnh đạo Hội đồng họ Đặng Việt Nam khóa IV.

Khí thế hoạt động của họ Đặng cả nước sau Đại hội toàn quốc lần thứ IV đã tạo nên một làn sóng chính nghĩa, mạnh mẽ với sự phù trợ của tổ tiên, cuốn đi tất cả những mưu toan, kiến chấp và phân hóa bấy lâu nay, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đại đoàn kết, chung sức chung lòng vì sự phát triển trường tồn của họ Đặng Việt Nam.

2. Hội nghị đã nghe Tổng Thư ký Hội đồng báo cáo về dự thảo Đề án hợp nhất hai tổ chức họ Đặng và kết quả cuộc gặp cấp Tổng Thư ký hai phía ngày 29/8/2017 tại Hà Nội. Hội nghị đã thống nhất cơ bản về các nguyên tắc, nội dung, lộ trình và tiến độ hợp nhất theo tinh thần Thông báo chung Lương Xá ngày 24/3/2017. Thường trực Hội đồng giao cho Ban Trù bị hợp nhất tiếp tục phối hợp với Gia tộc họ Đặng triển khai công việc theo kế hoạch.

Thường trực hết sức lưu ý việc hợp nhất phải được tiến hành có lộ trình và kế hoạch. Quá trình hợp nhất phải chú trọng thực chất từ cơ sở. Đề án hợp nhất phải được tập thể Thường trực hai Hội đồng tham gia, phát huy được trí tuệ tập thể và tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước sứ mệnh lịch sử mà tổ tiên đã trao.

Lộ trình hợp nhất phải có bước thảo luận, bước chuẩn bị và bước đệm trong giai đoạn lâm thời; đặc biệt là việc tăng cường giao lưu để hiểu biết lẫn nhau trước khi hợp nhất. Phương châm hợp nhất là “tình cảm, trách nhiệm, trí tuệ, bình đẳng và dân chủ”. Thời gian hai phía dự thảo Đề án hoàn thành trong năm 2017; triển khai thực hiện Đề án trong năm 2018 và hoàn thành việc hợp nhất trong năm 2019.

3. Hội nghị thống nhất giao cho Tổng Thư ký phối hợp với các Ban chức năng của Hội đồng tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của các Ban; đồng thời tham mưu việc xây dựng chức năng nhiệm vụ, phân công phân cấp để phát huy mạnh mẽ tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của các thành viên các Ban và Ủy viên Hội đồng trong việc xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV.

Trong giai đoạn hiện nay, Thường trực Hội đồng đặc biệt lưu ý đến công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội IV đến tận chi họ cơ sở và công tác xây dựng bộ máy tổ chức các cấp. Tiếp tục các hoạt động kết nối và củng cố khối đoàn kết họ Đặng, tránh tái phân hóa trong nội bộ Hội đồng, Thường trực Hội đồng và các tỉnh, thành phố.

4. Hội nghị thảo luận các phương án huy động nguồn lực tài chính cho dòng họ, thảo luận và thống nhất mức đóng góp tài chính và kế hoạch vận động tài chính của Hội đồng khóa IV như sau:

+ Về mức đóng góp niên liễm định kỳ đối với các Ủy viên Hội đồng: 1.200.000 VNĐ/năm. Đối với các Ủy viên có điều kiện thì việc đóng góp niên liễm tùy theo điều kiện và không hạn chế.

+ Mức đóng góp không định kỳ được Thường trực quyết định để vận động rộng rãi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và bà con họ Đặng trong nước cũng như kiều bào họ Đặng ở nước ngoài.

+ Giao Ban Kinh Tế - Đối Ngoại và Văn phòng Hội Đồng thống nhất lập một tài khoản riêng để tiếp nhận, quản lý các nguồn thu; đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn cho cả nhiệm kỳ nhằm đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng và các quỹ dòng họ.

5. Thống nhất chủ trương tiến hành Hội thảo lịch sử về phả hệ họ Đặng vào năm 2018. Giao cho Ban Gia phả - Nghi lễ làm đầu mối phối hợp với Văn phòng tham mưu kế hoạch, nội dung, chương trình và tổ chức thực hiện Hội thảo đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Thường trực giao cho Ban Tổ chức – Kiểm tra để xuất nhân sự để bổ sung một số thành viên có kinh nghiệm và hiểu biết về công tác gia phả vào Ban Gia phả - Nghi lễ của Hội đồng.

6. Hội nghị thảo luận và thống nhất một số công việc khác như sau:

+ Giao Văn phòng Hội đồng lên maket mẫu thẻ thành viên họ Đặng Việt Nam và dự thảo quy trình quản lý, cấp phát thẻ để Thường trực xem xét thông qua trước khi ban hành mẫu thẻ trên phạm vi cả nước.

+ Giao Hội đồng họ Đặng thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị maket và lập kế hoạch tổ chức in ấn, phát hành lịch họ Đặng Việt Nam năm 2018 báo cáo Thường trực để xem xét thông qua trước khi triển khai thực hiện.

+ Giao Ban Kinh tế - Đối ngoại tham mưu cho Thường trực để xem xét việc thành lập các Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình nhà thờ, đền thờ ở các cấp. Đối với các công trình do bà con họ Đặng cả nước quyên góp công đức.

+ Giao Ban Tổ chức – Kiểm tra đề xuất Thường trực cử các Ủy viên Hội đồng hoặc Thường trực Hội đồng trực tiếp giám sát việc quản lý công trình và việc thu chi tài chính đối với các hạng mục công trình sử dụng nguồn vốn quyên góp của bà con họ Đặng cả nước theo đúng quy định của pháp luật.

+ Giao Tổng Thư ký và Văn phòng Hội đồng tham mưu công tác chỉ đạo Đại hội họ Đặng tỉnh Bình Định lần thứ II theo đúng kế hoạch và lịch trình của Hội đồng họ Đặng tỉnh Bình Định đề xuất.

7. Hội nghị đã nghe Ông Đặng Việt Cường, Ủy viên Thường trực – Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra báo cáo về một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự của Hội đồng khóa IV, trong đó có việc xử lý đơn xin thôi giữ các chức danh trong Hội đồng khóa IV và rút khỏi Ủy viên Hội đồng của ông Đặng Văn Tuồng – Phó Trưởng Ban Gia phả - Nghi lễ kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn. Việc phân công Ủy viên Thường trực phụ trách công tác dòng họ các tỉnh phía Bắc trong thời gian Ông Đặng Ngọc Oanh – Phó Chủ tịch Hội đồng bận công tác chưa thu xếp được thời gian tham gia công việc dòng họ. Hội nghị đã nghe ý kiến trình bày của Ông Đặng Văn Tuồng về hoàn cảnh và trạng thái tâm lý khi viết lá đơn nói trên. Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất 100% những nội dung sau:

+ Thống nhất cho ông Đặng Văn Tuồng, Ủy viên Hội đồng khóa IV được rút Đơn xin thôi giữ các chức danh trong Hội đồng khóa IV mà ông đã gửi Thường trực Hội đồng từ tháng 6/2017. Yêu cầu Ông Đặng Văn Tuồng rút kinh nghiệm về việc trên; đồng thời cần thể hiện rõ tinh thần vì tập thể, vì dòng họ và phát huy trách nhiệm hơn nữa trong các lĩnh vực công tác được Hội đồng phân công.

+ Thống nhất giao cho Ông Đặng Văn Chủng, Ủy viên Thường trực Hội đồng khóa IV phụ trách hoạt động của họ Đặng các tỉnh phía Bắc trong thời gian Ông Đặng Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng bận công tác chưa thu xếp được thời gian tham gia công việc dòng họ.

Hội nghị Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam lần thứ 1 (mở rộng) kêu gọi các Ủy viên Hội đồng khóa IV, ban lãnh đạo các Hội đồng họ Đặng các tỉnh, thành phố, nhà thờ, đền thờ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, tập trung cho công tác kiện toàn và xây dựng tổ chức, tăng cường đoàn kết, tránh tái phân hóa nội bộ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu công việc từ nay đến hết năm 2017 theo đúng chương trình, kế hoạch đã dự kiến.

Nghị quyết này được phổ biến đến cơ sở họ Đặng trong toàn quốc./.

 

Nơi nhận:.                                     

- Các Ủy viên Hội đồng;

- Hội đồng Tư vấn;

- Ông Chủ tịch Danh dự;

- Các Ban thuộc Hội đồng;

- HĐHĐ các tỉnh, thành phố;

- Các chi tộc, nhà thờ lớn;

- Lưu Văn phòng.

 

TM. HỘI ĐỒNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đặng Văn Thử

 

 

Danh sách mới hơn
Danh sách cũ hơn