Trang chủLịch sử - truyền thốngCác nhà khoa bảng họ Đặng

Các nhà khoa bảng họ Đặng

Thứ Tư, 14/08/2013

1- Đặng Nghiêm                  Đỗ khoa Thi Thư                 Ất Tỵ (1185 )

2- Đặng Tảo                          Thái Học Sinh                       Nhâm Thìn (1232)

3- Đặng Diễn                         Đệ Nhị Giáp                          Nhâm Thìn (1232)

4- Đặng Ma La                      Thám Hoa                              Đinh Mùi   (1247)

5- Đặng Bá Tĩnh                   Thám Hoa                              Giáp Thìn (1304)

6- Đặng Tất                           Thám Hoa                              Giáp Tý (1364)

7-  Đặng Chiêm                     Hoàng Giáp                           Quý Dậu (1453)

8- Đặng Minh Khiêm           Hoàng Giáp                           Đinh Mùi (1487)

9- Đặng Tòng Củ                  Tiến Sĩ                                    Giáp Thìn (1484)

10- Đặng Tán                        Tiến Sĩ                                    Đinh Mùi (1487)

11- Đặng Thiếp                     Hoàng Giáp                           Quý Dậu (1453)                        

12-Đặng Thận                       Tiến Sĩ                                    Giáp Thìn (1484)

13- Đặng Điềm                     Tiến Sĩ                                    Canh Tuất (1490)

14- Đặng Duy Minh             Tiến Sĩ                                    Giáp Thìn (1604)

15- Đặng Đôn Phục              Tiến Sĩ                                    Giáp Thìn (1580)

16- Đặng Đình Tướng          Tiến Sĩ                                    Canh Thìn (1670)

17- Đặng Ất                           Hoàng Giáp                           Mậu Dần (1518)

18- Đặng Công Thiệp          Tiến Sĩ                                    Quý Dậu (1453)

19 Đặng Văn Kiều                Thám Hoa                              Ất Sửu (1865)

20-Đặng Xuân Bảng            Tiến Sĩ                                    Bính Thìn (1856)

21- Đặng Văn Thụy             Hoàng Giáp                           Giáp Thìn (1904)

22- Đặng Văn Oánh             Phó Bảng                               Kỷ Mùi (1919)

23- Đặng Văn Hướng           Phó Bảng                               Kỷ Mùi (1919)

24- Đặng Văn Thiều            Thám Hoa                              Ất Sửu (1865)

25- Đặng Văn Khải              Tiến Sĩ                                    Bính Tuất (1826)

26- Đặng Công Chất            Trạng Nguyên                      Tân Sửu (1661)

27- Đặng Công Mậu             Tiến Sĩ                                    Đinh Mùi (1727)

28- Đặng Cung                      Tiến Sĩ                                    Mậu Tuất (1478)

29-Đặng Doãn Tu                 Tiến Sĩ                                    Giáp Thìn (1484)

30- Đặng Dụng Chu             Tiến Sĩ                                    Bính Tuất (1766)

31- Đặng Công Toản            Tiến Sĩ                                    Canh Thìn (1520)

32- Đặng Đức Địch              Phó bảng                                 Kỷ Dậu (1849)

33- Đặng Đức Thi                 Tiến Sĩ                                    Kỷ Sửu (1589)

34- Đặng Hài                         Tiến Sĩ                                    Giáp Tuất (1574)

35- Đặng Hiển                      Tiến Sĩ                                    Ất Sửu (1565)

36- Đặng Huệ Liên               Hoành Từ                               Tân Hợi (1431)

37- Đặng Huy Xán               Phó Bảng                               Kỷ Tỷ (1869)

38- Đặng Hữu Dương           Tiến Sĩ                                    Kỷ Sửu (1889)

39- Đặng Khanh                   Tiến Sĩ                                    Canh Dần (1710)

40- Đặng Kim Toán             Phó Bảng                               Mậu Thân (1848)

41- Đặng Kính Chỉ               Tiến Sĩ                                    Ất Mùi (1595)

42- Đặng Lương Tá              Hoàng Giáp                           Kỷ Sửu (1520)

43- Đặng Miễn Cung           Hoàng Giáp                           Bính Thìn (1496)

44- Đặng Ngọc Cầu              Phó Bảng                               Mậu Thân (1848)

45- Đặng Nguyên Cẩn         Phó Bảng                               Ất Mùi ( 1895)

46- Đặng Như Vọng             Tiến Sĩ                                    Kỷ Sửu (1889)

47- Đặng Phi Hiển                Tiến Sĩ                                    Mậu Thìn (1628)

49- Đặng Quốc Đỉnh            Tiến Sĩ                                    Canh Thìn (1700)

50- Đặng Quỹ                       Phó Bảng                               Ất Dậu (1885)

51- Đặng Tảo Giám              Tiến Sĩ                                    Kỷ Mùi (1499)

52- Đặng Trần Chuyên        Tiến Sĩ                                    Mậu Thân(1848)

53- Đặng Tuyên                    Hoàng Giáp                           Mậu Thìn (1448)

54- Đặng Tuyên                    Hoàng Giáp                           Nhâm Tuất (1502)

55- Đặng Tư Tề                     Tiến Sĩ                                    Bính Tuất (1586)

56- Đặng Tử Nghi                 Tiến Sĩ                                    Giáp Thìn (1484)

57- Đặng Văn Bảng              Tiến Sĩ                                    Quý Sửu (1853)

58- Đặng Võ Cạnh               Tiến Sĩ                                    Bính Thìn (1556)

59- Đặng Minh Bích            Tiến Sĩ                                    Giáp Thìn (1484)

60- Đặng Minh                     Tiến Sĩ                                    Quý Mùi (1703)

61- Đặng Thuần Nhân         Tiến Sĩ                                    Canh Thìn (1640)

62- Đặng Tích Trù                Phó Bảng                               Kỷ Sửu (1889)

63- Đặng Văn Thái               Phó Bảng                               Quý Mão (1843)

64- Đặng Công Diễn            Tiến Sĩ                                    Đinh Mùi (1727)

65- Đặng Di                           Hoàng Giáp                           Quý Dậu  (1453)

66- Đặng Cơ                          Tiến Sĩ                                    Ất Sửu    (1565)

67- Đặng Miễn Cung           Hoàng Giáp                           Bính Thìn (1496)

68- Đặng Quỹ Lộng             Tiến Sĩ                                    Ất Sửu (1565)

69- Đặng Nhất                      Tiến Sĩ                                    Đinh Mùi (1727)

70- Đặng Kiên                      Tiến Sĩ                                    Quý Mão (1834)