Trang chủTìm trong sử sáchSắc Vua Minh Mạng truy phong cho cụ Đặng Quang Tuấn

Sắc Vua Minh Mạng truy phong cho cụ Đặng Quang Tuấn

Thứ Hai, 20/10/2014

                                  Sắc Vua Minh Mạng truy phong

                                     cho cụ ĐẶNG QUANG TUẤN

                                           Năm Mậu Tuất -1838.

                                          ***

                                 « Vâng mệnh Trời

                                    Mở vận nước,

                               Trẩm nghĩ :

                 Bề tôi tận chức hiếu thờ cha, trung thờ vua.

                 Vương điển trọng người thân dạy yêu mà kính.

                                    Xét theo lễ

                                      Thể theo tình

                  Trung thuận đại phu Tán thị doãn

                   Hàn lâm viện Thị độc học sĩ

                      Cố ĐẶNG QUANG TUẤN

             Thân phụ Thái tử Thiếu bảo Tổng đốc Hà-Ninh

                            ĐẶNG VĂN HOÀ

                  Vốn nhã nhặn chính trực, hiền từ

                   Ưa làm điều thiện, đắp nền phúc.

           Đời hẹn đẹp khéo dạy truyền nếp nhà

           Nước khen cánh én biểu trưng bóng mát

              Sắc rồng rõ ơn huệ vẻ vang phúc ấm

          Ân trạch rộng phương trời rạng rỡ nghiệp nhà.

         Nghĩ tiếng thơm chưa hết, một lời khen khó ghi đủ

                                 Nay đặc tặng hàm :

         GIA NGHỊ ĐẠI PHU THIÊM SỰ PHỦ THIÊM SỰ

                    Ban cho tên thụy là : HIẾN MỤC

                   Ôi ! Nặng thay một chữ Vua ban

Đáp lòng mong nguyện hiển dương, khiến danh bất hủ.

                 Lưu tryền lớp lớp vẻ vinh quang.

                  Anh linh kia gội mưa móc ấy ! »

                                                         

                     Minh Mạng năm thứ 19

                          ngày tám tháng 11

Danh sách mới hơn
Danh sách cũ hơn