Đền Vân Long

Thứ Hai, 03/03/2014

Đặng Vân Long người xã Lệ Sơn huyện Diên Phước (Hòa Vang, Đà Nẵng).

Tại bắc huyện Hòa Vang, nằm về phía bắc Chơn Sản. Đời truyền năm xưa đi đường có con tê giác thường hại người, có người cai đội tên Vân cùng với tê giác quyết đấu, người và vật đều chết. Sau linh hiển, triều trước có tế lễ và sắc phong là Vân Long tôn thần, lập miếu thờ nay vẫn còn. Nay xét: cai đội Vân Long họ Đặng, người xã Lệ Sơn huyện Diên Phước, là con Đặng Sỹ Lâm, tùng quân làm cai đội, về thăm thân phụ Đặng Sỹ Lâm, tại xã Lệ Sơn, đi quan núi phía nam của Hải Vân Sơn, đất núi rêu phong, cây cỏ xanh rậm, tê giác thường xuống khe gây hại cho dân, dân cư thật khổ. Hành khách không dám qua lại. Ông Vân có sức mạnh, liền đi không chút sợ sệt. Tê giác phóng ra, ông Vân cùng với nó đấu từ giờ mẹo đến giờ ngọ, vật bị thương rồi ngã chết, còn ông Vân khát nước mà không thể uống được, cuối cùng cũng chết theo vật. Dân sở tại buồn thương chôn cất ông. Khi có việc cầu đảo, tất linh ứng. Nhân đó lập đền thờ, về sau, tộc thuộc  xã Lệ Sơn nghe ông Vân chết, đến tìm lấy hài cốt đem về qui táng bên mộ cha ông là Đặng Sỹ Lâm và lập đền thờ ông, cho đến con cháu họ Đặng ngày nay, noi theo lệ giết vật để tế lễ xưa.

Đại Nam nhất thống chí

Danh sách mới hơn
Danh sách cũ hơn