Trang chủVăn thơVề cội nguồn kính dâng Tiên Tổ

Về cội nguồn kính dâng Tiên Tổ

Thứ Sáu, 28/08/2015

Ta về đất Tổ quê ta,

Tài Năng, Tùng Lộc sinh ra anh hùng

Hai ngài Đặng Tất – Đặng Dung

Làm nên lịch sử oai hùng nước ta

Đánh giặc Minh tan ra từng mảnh

Trận Bô Cô mười vạn quân Minh

Viết trang lịch sử họ mình vẻ vang

Bắc Trung Nam sum họp huy hoàng

Đồng Tôn, Đồng Tộc kết đoàn đồng thân

Dù Nam, Trung, Bắc xa gần

Con cháu họ Đặng đồng thân một nhà

Ta về ta tắm ao ta

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

Nhờ lời Chủ tịch Trường Chinh

Xuân Khu họ Đặng bác mình nói ra

Dân ta phải biết sử ta

Con cháu phải biết phả nhà Tổ tông

Làm người tài đức phải trồng

Hiếu tình trọn vẹn, tổ tông yên lòng

Dù cho chín đục mười trong

Là người họ Đặng một dòng này thôi.

                                               

   Hà Tĩnh, ngày 09 tháng giêng năm Ất Dậu (nhằm ngày 17/2/2005)

ĐẶNG VĂN LONG

 Phó ban Tổ chức HĐGT,  Chi họ Đặng Văn - Non Nước – Tp. Đà Nẵng